Handelsnaam: Van de Velde Uitvaart BV
Adres maatschappelijke zetel: Hofbouwstraat 10b - 9930 Lievegem
Geografisch adres: Hofbouwstraat 10b - 9930 Lievegem
Ondernemingsnummer: BE 0452.788.971
E-mailadres: info@funeralservices.be
FSMA-inschrijvingsnummer: 048931 cA
Beroepsvereniging: Uitvaartunie Vlaanderen
Beroepstitel + land waar toegekend: begrafenisondernemer België
Toepasselijke beroepsregeling: Kon. besluit van 21 december 2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging, van opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer

Algemene voorwaarden Van de Velde Uitvaart

1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen VAN DE VELDE BV, met maatschappelijke zetel te 9930 Lievegem, Hofbouwstraat 10b en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent onder het nummer 0452.788.971 (hierna: “Van de Velde Uitvaart”) en haar klant (hierna “de Klant”).

De Klant verzaakt volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden en aanvaardt de exclusieve toepassing van onderhavige algemene voorwaarden op alle overeenkomsten en verkopen, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord.

2. Van de Velde Uitvaart is telefonisch bereikbaar op het nummer 09 372 73 26, per e-mail via het e-mailadres info@funeralservices.be of per post op de maatschappelijke zetel zoals hierboven in artikel 1 uiteengezet.

3. De Klant erkent en aanvaardt dat het aanduiden van de gewenste bloemen op de website van Van de Velde Uitvaart geenszins een overeenkomst (op afstand) tot stand brengt tussen Van de Velde Uitvaart en de Klant en dat Van de Velde Uitvaart hierin louter als tussenpersoon fungeert. De overeenkomst m.b.t. de bestelling van de bloemen zal plaatsvinden tussen de Klant en de betreffende bloemist. Dienvolgens zijn de bepalingen van het Wetboek Economisch Recht m.b.t. overeenkomsten op afstand niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Klant en Van de Velde.

4. Alle aanbiedingen en offertes zijn slechts bindend indien zij door een zaakvoerder van Van de Velde Uitvaart werden ondertekend en gelden gedurende twee (2) weken tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, termijn welke ingaat vanaf de dag van de ondertekening van de offerte door Van de Velde Uitvaart.

5. Alle prijzen zijn steeds inclusief BTW en andere taksen en kosten. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de offerte/overeenkomst met de Klant. Van de Velde Uitvaart behoudt zich het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de bestelling, één of meer kostprijsfacturen (met inbegrip van doch niet uitsluitend de prijzen van grondstoffen, energie en loonkosten) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

6. Het bedrag van de facturen is steeds invorderbaar in speciën op de maatschappelijke zetel van Van de Velde Uitvaart, contant en zonder korting. De facturen zullen door de Klant binnen een termijn van dertig (30) dagen na datum van ontvangst betaald worden.

7. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Van de Velde Uitvaart zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle nog lopende bestellingen te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

8. Betalingen die de Klant aan Van de Velde Uitvaart verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

9. Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van acht percent (8%) op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van tien percent (10%) van het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van vijftig euro (€ 50,00), onverminderd het recht van Van de Velde Uitvaart om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

11. Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, is Van de Velde Uitvaart niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten of vordering van derden. De aansprakelijkheid van Van de Velde Uitvaart is sowieso beperkt tot het nettobedrag van de facturatie voor het bedoelde werk.

12. De eigendom van het verkochte goed zal pas overgaan op de Klant na volledige betaling van de prijs, kosten, intresten, eventuele schadevergoedingen en andere verschuldigde vorderingen van door Van de Velde Uitvaart geleverde of te leveren goederen of diensten. Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de Klant is overgedragen: - is het de Klant verboden om de geleverde goederen te verkopen, als betaalmiddel gebruiken, te verpanden, te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht of erover te beschikken op enigerlei wijze; evenmin mag hij de geleverde goederen gebruiken of incorporeren in andere producten;
- zal de Klant de goederen van Van de Velde Uitvaart op een dergelijke wijze markeren dat duidelijk blijkt dat de geleverde goederen eigendom blijven van Van de Velde Uitvaart. Daarenboven machtigt de Klant Van de Velde Uitvaart om op elk ogenblik de geleverde goederen terug te nemen en dit waar ze zich ook mogen bevinden.

13. Uitvoeringstermijnen worden steeds bij wijze van inlichting en vrijblijvend gegeven, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord.

14. Van de Velde Uitvaart behoudt zich het recht voor de uitvoering van zijn opdracht geheel of ten dele uit te besteden aan één of meerdere onder- of nevenaannemers of andere medecontractanten.

15. Van de Velde Uitvaart zal in het kader van zijn contractuele relatie met de Klant, dan wel via de website, persoonsgegevens betreffende de klant verzamelen. De Klant geeft hierbij zijn ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling. De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. Van de Velde Uitvaart treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: klantenadministratie, verwerking en opvolging van de gemaakte bestellingen. Elke Klant heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van Van de Velde Uitvaart. Dit inzage- en correctierecht kan via een gedateerde en ondertekende brief worden aangevraagd. De Klant kan zich bovendien verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door Van de Velde Uitvaart hiervan schriftelijk in kennis te stellen via een gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de maatschappelijke zetel van Van de Velde Uitvaart. Van de Velde Uitvaart neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de Klant meegedeelde gegevens te waarborgen. De Klant erkent echter dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De Klant erkent en aanvaardt derhalve dat de schade die de Klant zo lijden door het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen, nooit op Van de Velde Uitvaart kan worden verhaald.

16. Overmacht bevrijdt Van de Velde Uitvaart van rechtswege van elke verbintenis, zelfs in geval van formele overeenkomst. Onder overmacht wordt verstaan iedere situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Van de Velde Uitvaart geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Van de Velde Uitvaart, zelfs indien deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien was. Worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd, zonder dat dit als een limitatieve lijst mag beschouwd worden: oorlog, oproer, onlusten, quarantaine, algemene of gedeeltelijke werkstakingen, hoog ziekteverzuim, lock-out, brand, exploitatieongevallen, machinebreuk, gebrek aan vervoermiddelen, vorst, epidemieën, beslissingen of interventies van overheidswege, brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. Wanneer Van de Velde Uitvaart zich beroept op overmacht, is hij niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Van de Velde Uitvaart dient de Klant onverwijld en uiterlijk binnen de vijf (5) werkdagen vanaf het ontstaan van de overmachtshoudende omstandigheid schriftelijk op de hoogte brengen van de aard en de geschatte duur van de overmachtsituatie. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Van de Velde Uitvaart opgeschort en zal deze alle redelijke inspanningen doen om de gevolgen van de overmachtsituatie te beperken. Indien de overmachtsituatie langer dan twee (2) maanden zou duren, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, zonder dat de partij die zich beroept op overmacht aanspraak kan maken op enige schadevergoeding vanwege Van de Velde Uitvaart. Indien één of meerdere leveranciers, onderaannemers of andere derden waarop Van de Velde Uitvaart beroep heeft gedaan in het kader van zijn opdracht geconfronteerd zou worden met dezelfde gevallen van overmacht, dan is de Klant gerechtigd toepassing van dit artikel te maken en zich op overmacht te beroepen.

17. Van de Velde Uitvaart behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer van haar verplichtingen of indien Van de Velde Uitvaart gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens haar zal nakomen. In voorkomend geval heeft Van de Velde Uitvaart recht op een schadevergoeding voor de door haar geleden schade.

18. Indien één (volledig of gedeeltelijk) of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden nietig of onafdwingbaar zouden zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere clausules of van dat deel van de desbetreffende clausule dat niet nietig of onafdwingbaar is. In een dergelijke situatie zullen partijen onderhandelen over een rechtsgeldige vervanging van de desbetreffende clausule die zo dicht mogelijk aanleunt bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

19. Alle overeenkomsten, offertes of andere documenten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

20. Alle gebeurlijke betwistingen en geschillen, alsmede alle betalingsvorderingen, die aan de algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de territoriale bevoegdheid van de Belgische rechtbanken van het arrondissement Gent, behoudens in het geval de Klant een consument is zoals bedoeld in het Wetboek Economisch Recht, in welk geval de territoriaal bevoegde rechter zal bepaald worden door de toepasselijke bepalingen in het Gerechtelijk Wetboek.